Vredeskerk         

  RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM 

                       

   HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS    | BIDDEN     HISTORIE |     KOREN  

 

Bidden in de Vredeskerk

 

Gebed

Hemelse Vader,
nu het Corona­vi­rus zich verspreidt
wor­den we ons nog meer bewust
van de breek­baar­heid van ons men­se­lijk bestaan;
zoveel van wat wij vaak van­zelf­spre­kend vin­den,
is dat eigen­lijk helemaal niet;
we zijn geen baas over ons leven
of over de schep­ping die U ons hebt geschonken.

Geef, Heer, dat deze onzekere situatie
ons mag helpen
om te groeien in ver­trouwen op U
en om ons meer bewust te wor­den
dat we niet op men­se­lijke zeker­he­den kunnen bouwen.

Geef dat de onzeker­heid van deze dagen
in ons zal bewerken
dat we meer stil staan bij het lot
van zoveel mensen in deze wereld
voor wie de toe­komst altijd al onzeker was
en die leven in gebrek en nood:
de vluch­te­lingen,
mensen in oorlogs­ge­bie­den,
allen die in honger, armoede en nood verkeren.

Moge deze epidemie
ons daardoor geven
minder ik-gericht te zijn,
minder indi­vi­dua­lis­tisch
en ons hart meer openen
voor al die andere mensen in de wereld
die zoveel slechter af zijn.

Moge de ver­bon­den­heid
van mensen met elkaar
wor­den versterkt.

Zegen en bescherm, goede God,
al degenen die zich inzetten
voor de slacht­of­fers van het Corona­vi­rus:
de mensen die in de ge­zond­heids­zorg werk­zaam zijn
en allen die in de pas­to­rale zorg
voor zieken en ouderen zorg dragen.
Sta met Uw zegen bij
wie de vei­lig­heid moeten garanderen
of door bestuur­lijke maat­regelen
de risico's beperken:
verlicht hun geest,
verwarm hun hart,
zegen hun inzet!
En bevrijd ons van deze epidemie!

Zegen en bescherm ook alle zieken
en degenen die in afzonde­ring moeten ver­blij­ven
zolang nog niet voldoende zeker is
of zij het virus bij zich dragen.
Geef dat de patiënten
goed en voorspoe­dig mogen herstellen
en er geen nadelige gevolgen van over­hou­den.
Sta vooral de zwaksten en de ouderen bij.

Heilige Maria,
Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Vrouwe van alle volkeren
en Moeder van alle mensen,
zegen ons allen,
bescherm slacht­of­fers, zorgen­den, beveiligers
en poli­tiek verant­woor­de­lijken:
bid voor hen allen
bij uw God­de­lijke Zoon!

Aan de rand van “De Pijp”, waar de Pijnackerstaat uitkomt op de Van Hilligaertstraat, midden in het vierkant dat wordt gevormd door de Ferdinand Bolstraat, de Ceintuurbaan, de Ruysdaelkade en de Jozef Israëlskade, staat, aan een pleintje, de Kerk van Onze Lieve Vrouw Koningin van de Vrede (“Vredeskerk”). De kerk heeft een toren van veertig meter hoog. Daarin hangen drie klokken die de namen dragen die door de traditie zijn gegeven aan de drie wijzen die op zoek gingen naar de pasgeboren Jezus. De zwaarste klok heet Caspar en weegt 812 kilo. Dan komt Melchior van 564 kilo. En de lichtste heet Balthasar die “maar” 410 kilo weegt.

 

Klokgelui

 

Enkele malen per dag luidt tenminste één van de klokken om te laten weten dat er in de kerk iets te doen is. Op feestdagen luidt er meer dan één klok

 

Drinken uit de bron

Bidden kun je omschrijven als: “contact zoeken met de basis van je bestaan”, of als: “drinken uit de bron”. De basis of bron wordt in de kerk aangesproken met “God”. Bidden is jezelf oefenen in vertrouwen. Door te bidden leer je stevig te staan. In het bidden ontvang je kracht en ervaar je troost. Bidden verbindt je met God, met je medemensen en met alles wat zichtbaar en onzichtbaar is. Bidden in het christendom is ervaren dat Christus in ons bidt. In het gebed verbinden wij ons met Hem en treden wij de ruimte binnen van de Heilige Geest. Die ruimte is in ons. In het christelijk gebed spreken wij, mèt Christus, God áán als Vader.

 

Voedende aanwezigheid

De eucharistieviering (“mis”) is een telkens opnieuw vieren van de laatste maaltijd die Jezus van Nazareth met zijn vrienden deelde. In het brood en de wijn die in deze viering gedeeld worden, blijft Jezus Christus onder ons aanwezig en voedt Hij allen die in Hem geloven. Op zondag is de hoogmis om elf uur (gezongen). Op alle door-de-weekse dagen is er een mis om half één.

 

Iedereen welkom

Iedereen, zonder uitzondering, is welkom in onze kerk en kan met ons meebidden. Elke middag (behalve zondagmiddag) is de kerk bovendien geopend om “er gewoon te zijn”, te mediteren, rond te kijken, naar het orgel of andere muziek te luisteren of om een praatje te maken met één van de vrijwilligers. Wie tijdens de eucharistieviering wil delen in brood en wijn, wordt geacht te zijn gedoopt en het geloof van de kerk te delen dat het Christus zelf is die wij in brood en wijn ontvangen.

                              

 

Aanbidding door de Wijzen – raam in de Vredeskerk

 

Gebeden

 

De Rozenkrans

 

Het bidden van de rozenkrans is als "het vlechten van een krans van rozen rond Maria's hoofd" en bestaat vooral uit het almaar herhalen van dezelfde gebedsteksten, met name van het "Wees Gegroet". Deze gebedsvorm is waarschijnlijk ontstaan als simpel alternatief voor het bidden van de honderdvijftig Bijbelse psalmen. Het rozenkransgebed lijkt enigszins op het reciteren van mantra's (heilige formules) in het hindoeïsme en boeddhisme.

 

Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt – Uw Naam worde gehei­ligd – Uw rijk kome - uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel – geef ons heden ons dagelijks brood – en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren  en breng ons niet in beproeving – maar verlos ons van het kwade.

Amen

 

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria
vol van genade
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria
Moeder van God.
Bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Wij begroeten Maria in dit laatste gebed met de woorden "Wees gegroet". Dit zijn de woorden die de engel Gabriel sprak toen hij haar in Nazareth kwam vertellen van wie zij zwanger zou worden: Jezus (Lucasevangelie 1, 26-38)

 

De Twaalf Artikelen van het Geloof

Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van Hemel en Aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.
Amen.

 

De Litanie van Loreto

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, een God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder van God,
Heilige Maagd der maagden,
Moeder van Christus,
Moeder van de Goddelijke Genade,
Allerreinste Moeder,
Zeer kuise Moeder,
Maagdelijke Moeder,
Onbevlekte Moeder,

Beminnelijke Moeder,
Bewonderenswaardige Moeder,
Moeder van goede raad,
Moeder van De Schepper,
Moeder van De Zaligmaker,

Allervoorzichtigste Maagd,
Eerwaardige Maagd,
Lofwaardige Maagd,
Machtige Maagd,
Goedertieren Maagd,
Getrouwe Maagd,
Spiegel van Gerechtigheid,
Zetel van Wijsheid,
Oorzaak van onze blijdschap
Geestelijk vat
Eerwaardig vat,
Heerlijk vat van Godsvrucht,
Mystieke roos,
Toren van David,
Ivoren Toren,
Gouden huis,
Ark van het Verbond,
Deur van de hemel,
Morgenster,
Heil van de zieken,
Toevlucht van de zondaren,
Troosteres van de bedroefden,
Hulp van de Christenen,

Koningin van de engelen,
Koningin van de aartsvaders,
Koningin van de profeten,
Koningin van de apostelen,
Koningin van de martelaren,
Koningin van de belijders
Koningin van de maagden,
Koningin van de heiligen,
Koningin zonder erfsmet ontvangen,
Koningin in de hemel opgenomen,
Koningin van de heilige Rozenkrans,
Koningin van de vrede.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

 

Nog een Mariagebed...

Weest gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.
O, goedertieren, o liefdevolle,
o zoete maagd Maria.

U groeten wij, Maria, koningin en moeder vol goedheid.
Bij u vinden wij het leven, de vreugde en de hoop.
Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht.
Wees de lijdende mensheid nabij.
Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer
en leidt ons door het leven naar Jezus, uw Zoon.
Moeder vol goedheid en liefde, heilige maagd Maria;
Tot u nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming, heilige moeder van Jezus,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij glorierijke en gezegende maagd

 

Gebed om vrede van de H. Franciscus
Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen, daar waar haat is;
en verzoening waar tweedracht heerst
geloof waar twijfel is;
hoop waar wanhoop is;
licht waar duisternis is;
vreugde waar droefheid is.
Almachtige God, geef dat ik meer zoek:
te troosten dan om zelf getroost te worden;
begrip te tonen dan om zelf begrepen te worden;
liefde te schenken dan om zelf liefde te ontvangen.
Want als we geven ontvangen we;
als we vergeving schenken
ontvangen we vergeving;
als we sterven
worden we geboren tot eeuwig leven.