Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochie de Rozenkranskerk. En hier de link naar de Thomasparochie, ook in Zuid (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 3rd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

 

 

biddenOntzettend tof

Op 14 oktober bracht een groep studenten van Saxion, Academie Pedagogiek en Onderwijs te Deventer, een bezoek aan gebedshuizen van verschillende religies in Amsterdam. In dat kader namen zij ook deel aan het avondgebed in de Vredeskerk.

Eén van de studenten, Bram Reinders, schreef er het volgende over:

"In de rooms-katholieke kerk hebben we een gebed meegedaan. Vooraf werd ons al het één en ander verteld over hoe dit er uit zou zien. We kregen drie boeken, waaronder de Bijbel (het getijdenboek! - pv) en een liedjesboek. In dit liedjesboek stonden verschillende gelovige liedjes die tijdens het gebed werden gezongen.

Ik vond het ontzettend tof om te ervaren hoe zo’n gebed in elkaar steekt. Aan het begin was ik er een beetje lacherig over, maar dit kwam mede door de lange dag. Een moment dat ik niet snel zal vergeten is het gebed in stilte. Ik was me er vooraf niet van bewust dat dit ongeveer acht minuten zou duren. Na een minuutje dacht ik “Nou laat ik ook eens even wat bidden, want ze zijn nog bezig.” En zo begon ik een minuut of twee een beetje in mezelf te praten, wat ik mezelf nou echt zou toewensen. Aan het begin van dit bidden was ik hier ook wat lacherig over, maar ik veranderde zelf tijdens dit gebed. Op de één of andere manier stond ik meer stil dat het over de hele wereld lang zo goed nog niet is als hier in Nederland. Ik stond stil bij allerlei dingen: de oorlogen in Syrië, het verdriet dat mijn oma moet hebben nu mijn opa er niet meer is, nadenken over wie je écht gelukkig maakt, waarom je op sommige momenten zoveel meer zelfvertrouwen hebt dan op andere momenten. Ik heb echt nagedacht deze minuten, en dit zorgde wel voor eyeopeners bij mezelf."

Misschien dat deze ervaring van Bram en zijn mede-studenten parochianen en andere kerkgangers van de Vredeskerk kan enthousiasmeren om ook eens, of regelmatig, deel te nemen aan lezingendienst (6u), morgen- of avondgebed (resp. 7.30u en 17.30u)? Dat zou ook fijn zijn, want de verschillende gebedsdiensten drijven op maar een handjevol mensen. Dus versterking van die basis zou echt goed zijn. Als u wat vroeger komt, dan kunnen we u het gebruik van de boeken uitleggen. Ook graag een lampje meenemen om uzelf bij te lichten.  pastor Pierre Valkering

 

ziekenzalvZiekenzalving

Evenals vorige jaren zal op een zondag in de Veertigdagentijd in de hoogmis, (dit jaar op zondag  5 maart), het Heilig Oliesel wor­den toegediend.

In aan­merking hier­voor komen mensen die ernstig ziek zijn, mensen die een zware operatie moeten ondergaan en ook oudere mensen "wanneer zij

duide­lijk zwakker worden" zoals de Katechismus van de Katho­lieke Kerk bepaalt. Mensen die dit jaar 80 jaar worden, hebben hierover al een brief ontvangen. Andere parochianen die in de genoemde doelgroepen vallen, zijn echter ook van harte welkom. U kunt zich telefo­nisch opgeven bij Elly Visser, tel.6713213 of na de hoogmis in de kerk

Vastentijd 2017

 

Inleveren oude palmtakjes

Van 19 februari t/m 28 februari kunt u uw oude palmtakjes weer deponeren in de manden die op de communiebankken staan. De takjesworden op Aswoensdag om 07.15 uur verbrand.

 

Vieringen  AswoensdagOp Aswoensdag, 1 maart, begint de 40 daagse vastentijd. U kunt die dag in de Vredeskerk op vier momenten een askruisje ontvangen:

Het morgengebed om 07.30 uur. Daaraan voorafgaand  vindt om 07.15 uur  op het kerkplein de palmtakverbranding plaats;

de eucharistieviering om 12.30 uur;

het avondgebed om 17.30 uur en

de viering van de Filippijnse gemeenschap om 18.30 uur (in het Engels). Aswoensdag is een verplichte vasten- en onthoudingsdag.

              

Vasten – 40 dagen inspiratie    

Door uitgeverij Adveniat is een prachtig boekje uitgegeven met allerlei   tips, gebeden en bijbelteksten voor een goede invulling van de veertigdagentijd. Het boekje zal op 26 februari aan alle kerkgangers worden uitgereikt.

 

Paaswake 2017

Het ligt in de bedoeling om dit jaar weer een nachtelijke Paaswake in onze kerk  te houden, volgens het model dat in eerdere oneven jaren goed heeft gewerkt. Dit houdt het volgende in:

 

I  Voornacht (21.30u-24.00u): Ontsteken van het paasvuur, licht-processie, paasjubel, woorddienst, eerste verkondiging, waterwijding, toediening van het heilig doopsel.

 

Het paasvuur wordt als de weersomstandigheden dat toelaten op 't                kerkplein ontstoken.

Intochtsprocessie zoals gebruikelijk.

Paasjubel.

Genesis-lezing, Exodus-lezing, Ezechiël-lezing en Paulus-lezing afgewisseld met (psalm)gezang en gebed.

Eerste verkondiging.

Litanie van alle heiligen, wijding van het doopwater en toediening van     het heilig doopsel, besprenkeling van alle aanwezigen.

Onderbreking van de viering: koffie en krentenbrood.

 

II Nachtelijke wake (24.00u)

 

De nachtwake omvat 10 blokken van een half uur. We lezen stukjes uit  een nog te kiezen geschrift, teksten ter overdenking; we bidden, zingen en zijn stil. Het is zeker de moeite waard. Het waken, in het donker en in de stilte, de intimiteit van het samenzijn als het ware bij het graf waar de steen is weggerold, geeft extra diepte en inhoud aan het paasfeest.

 

III Vóór zonsopgang: Eucharistie

 

Het zou fijn zijn als we van te voren zouden weten hoeveel mensen er ongeveer geheel of gedeeltelijk aan de nachtelijke wake (dus: na 24.00u) zullen deelnemen. Want uiteraard kan de wake alleen doorgaan als er voldoende draagvlak voor is.

 

Hebt U interesse geeft u dan uw naam even door  aan pastor Valkering per email: p.valkering@planet.nl of telefonisch aan Elly Visser, 020-6713213/06-12629206.  Met de groep wordt dan de verdere invulling van de wake besproken.

 

Vastenactieproject 2017

Het thema voor dit jaar is “Eilanden van hoop in San Salvador”

In Midden-Amerika ligt El Salvador, een land dat al jarenlang geteisterd wordt door extreem geweld van criminele bendes die vooral in de hoofdstad San

Salvador vreselijk huishouden. Kinderen en jongeren zijn geliefde doelwitten voor deze bendes. Om te laten zien dat er ook buiten de bendestructuren een goed bestaan is op te bouwen, hebben de paters Passionisten in het

stadje Mejicanos de zorg voor de jeugd op zich

genomen. In de volgende Vredeskok meer informatie hierover.

 

Wereldgebedsdag op 3 maart a.s.

 

Werkgroep WereldgebedsdagWe hebben net de week van gebed voor de een­heid van de kerken gevierd. En dan komt nog die éne dag van gebed, die eigenlijk al zoveel langer bestaat. De wereldgebedsdag, ooit in de voor vorige eeuw begonnen door leken-vrou­wen in Amerika. Later overgewaaid ook naar Europa en andere landen. Een krans van gebed, 24 uur lang over de héle wereld, van waar de zon opkomt tot waar ze weer ondergaat. En die krans mag niet verbroken worden, noch in Ne­der­land, noch in Amsterdam. Dit jaar wordt er gebeden voor het volk op de Filippijnen. Er worden daar heel veel mensen en kinderen vermoord omdat ze misschien wel of misschien ook niet drugsdealers zijn, of druggebruikers.  We bidden voor de ouders en de families die daardoor getroffen worden en we doen dat die dag 3 maart a.s. in vele talen, de hele dag door. In Amsterdam en Badhoevedorp organiseren we dat op 11 plaatsen dwars door de stad en op ver­schillende tijden. Als u thuis zou wil­len meebidden is er een liturgieboekje op te vragen bij mw. ds. A.E. van Blommestein, tel: 020-6718840. In Zuid wordt de wereldgebeds­dag gevierd in de Willem de Zwijgerkerk, Olym­piaweg 14, om 15.00 uur.

 

Werkgroep Volwasseneninitiatie

Vanaf eind januari 2017 wordt er door de werkgroep Volwassenen Initiatie een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die gedoopt of gevormd willen worden. Bent u als kind niet gedoopt of gevormd of heeft u pas in uw latere leven kennis gemaakt met het katholieke geloof  dan bestaat er binnen de parochie van de Vredeskerk en de Obrechtkerk de mogelijkheid dit sacrament alsnog te ontvangen. Geïnteresseerden vanaf 16 jaar kunnen tot eind december contact opnemen met pastor Valkering.

-Namens de werkgroep Volwassenen Initiatie Vincent Tuinder.

 

 

 

 

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

Johannes zag "hoe de Geest als een duif uit de hemel neerdaalde en op Hem", op Jezus,  "bleef rusten." Een kleine, kwetsbare vogel als beeld van wat zich innerlijk bij Johannes en bij Jezus en hopelijk ook bij ons afspeelt: de innerlijke ervaring van Gods Geest, van Jezus' Geest, waarin wij ondergedompeld kunnen worden zoals in water. Het is de ervaring, denk ik, van liefde die sterker is dan de dood en alle ervaringen van mislukking en vergeefsheid. 

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

 

Kerkelijke uitvaart?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

Pastor Pierre Valkering

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen" Lees hier

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  mailto:vredam@hotmail.com

 

Mensen die inspiratie zoeken voor hun persoonlijke ontwikkeling en/of behoefte hebben aan een adempauze kunnen kennismaken met het kloosterleven.  Vadere biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de meerdaagse waar u kennis maakt met de spiritualiteit van het leven in een klooster. Door het ritme van de dag kan men aandacht geven aan wat centraal staat in de kloosters zoals stilte, rust, ontmoeting, …  Zie voor meer informatie www.vadere.nl

 

Reis naar Lissabon en Fatima van 9 augustus tot en met  16 augustus 2017

De reis omvat: 4 dagen  Lissabon en een volle dag,  15 augustus,  in Fatima op de dag van Maria Tenhemelopneming!

Op maandag 20 februari organiseren wij een informatieavond voor degenen die eventueel belangstelling hebben om mee te gaan naar Lissabon en Fatima.  De bijeenkomst zal een uur duren en begint om 20:00 uur in de pastorie van de Vredeskerk. Ook degenen die geïnteresseerd zijn in de wandeltocht ( 7 dagen lopen, ongeveer 28 tot 30 km per dag) zijn welkom.

-Suzette van Balen  tel 06 29373342 ( Vredeskerk) en  Hans Jacobs ( Obrechtkerk)

 

Vijf avonden rond Thomas Halik

De Tsjechische theoloog Tomás Halik schreef in de stilte van een contemplatief

klooster zijn mijmeringen over het vinden van een brug tussen een levenshouding

van geloven en niet-geloven. Hoe levensecht blijft geloven zonder enige twijfel? Kan

twijfel de vertrekbasis zijn van een herleefd geloof? De figuur van Zacheüs, maar ook

de herontdekking van de geschriften van de karmelietes Thérèse van Lisieux en

literaire bronnen vormen in zijn boek ‘GEDULD MET GOD’ handreikingen voor

eigentijdse bespiegelingen over de zoektocht naar Grond in onze complexe leefwereld.

In vijf bijeenkomsten met gelegenheid tot dialoog bespreken we de lezing van dit boek

en komen ook zijn bronteksten (Thérèse van Lisieux) verder ter sprake.           

Begeleiding: pater Frans Vervooren (Karmeliet)

Plaats: Pastorie Obrechtkerk, VIJF MAANDAGAVONDEN 20.00-22.00

Kosten: vrijwillige bijdrage van 5 euro per avond

Data: 13 februari; 13 maart ; 10 april; 15 mei;  12 juni 2017

Uiteraard wordt het zelf aanschaffen van het boek van harte aanbevolen!

AANMELDING via het secretariaat Obrechtkerk of het secretariaat Vredeskerk

Boekgegevens: Tomás Halík, Geduld met God.

Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven.

Zoetermeer (Boekencentrum) 2014

ISBN 978 90 239 2766 2